JAUNO ZINĀTNIEKU KONKURSA MĒRĶIS UN NORISE

MĒRĶIS

Psiholoģija kā zinātne nevar attīstīties bez spēcīgiem zinātniekiem. Vienlaikus psiholoģijas kāzinātnes un profesionālās darbības nozares prestiža nostiprināšanai ir svarīgs sabiedrībasatbalsts. Tādēļ jaunajiem zinātniekiem ir būtiski gan izstrādāt zinātniski korektu pētījumu,gan arī pārliecinoši stāstīt par savu darbu, prezentēt gūtās atziņas un to pielietojamību.Šī pasākuma - konkursa mērķis ir, no vienas puses, veicināt sabiedrības izpratni par psiholoģiju kā zinātni un popularizēt jaunākos psiholoģijas zinātnes atklājumus un kā tie ir pielietojami dažādās sfērās; no otras puses, attīstīt psiholoģijas studentu prasmes prezentētsavu veikumu un „pārdot” savas idejas un atziņas plašākai sabiedrībai, ne vien kolēģiemakadēmiskā vidē.

NORISE

Konkursa uzdevums: sagatavot un iesniegt video prezentāciju par savu pētījumu līdz 5.oktobrim, atsūtot to uz e-pastu zinatniekukonkurss@psihologubiedriba.lv.

Konkursa dalībnieki: spēcīgākie pēdējo trīs gadu psiholoģijas izglītības programmu absolventi (bakalaura, maģistra grāda ieguvēji). Katra Latvijas augstskola, kurā ir absolventi psiholoģijas studiju programmās, izvirza konkursam ne vairāk kā četrus pārliecinošāko pētījumu autorus, kuri iesniedz konkursam video prezentācijas par saviem oriģinālpētījumiem un to izmantojamību. Gadījumā, ja pretendentu ir vairāk nekā četri, augstskolas pašas organizē dalībnieku priekšatlasi. Nav ierobežojumu dalībnieku atkārtotai dalībai konkursā, taču vienu un to pašu pētījumu konkursā var pieteikt tikai vienu reizi.

Prezentāciju formāts: Video prezentācijas, kuru ilgums ir ne vairāk kā trīs minūtes. Tajā dalībnieks prezentē savupētījumu un to, kādā veidā tā rezultāti ir izmantojami sabiedrības labā un/vai kādā konkrētāsabiedrības dzīves sfērā. Konkursam jāiesūta paša veidotas video prezentācijas AVI, MP4 vai MPEG formātā.

Konkursa norise

Līdz 2017. gada 20. septembrim pieteikumu iesniegšana, augstskolas paziņo konkursadalībnieku vārdus un skaitu.

Laika posmā no 21.septembra līdz 28.septembrim tiek organizēta workshop darbnīca, kurdalībnieki iepazīstas, dalībniekus apmāca veidot video prezentācijas, izstāsta par konkursaprasībām un procedūrām.

Līdz 5. oktobrim konkursa dalībnieki iesniedz konkursam savas video prezentācijas, sūtot uze-pastu: zinatniekukonkurss@psihologubiedriba.lv.

Līdz 7. oktobrim konkursa rīkotāji nodrošina video prezentāciju izvietošanu šim mērķim izveidotā interneta vietnē un popularizē tos medijos un sociālajos tīklos.

No 7. līdz 12. oktobrim šajā vietnē ikvienam interesentam ir iespējams nobalsot par labāko prezentāciju.

14. oktobris uzvarētāju apbalvošanas ceremonija.Līdztekus virtuālajai balsošanai savu vērtējumu sniegs arī žūrija, kas sastāv no sešiem cilvēkiem, kas pārstāvēs psiholoģijas, mediju un pētniecības jomu. Nedēļas laikā pēcsabiedrības balsojuma noslēguma tiks organizēts noslēguma pasākums– tikšanās ar žūrijaspārstāvjiem konkursa dalībniekiem un uzvarētāju apbalvošana.

Konkursa balvas

Konkursa uzvarētāji- pirmās, otrās, trešās un skatītāju simpātijas ieguvējs- balvā iegūstiespēju prezentēt savus pētījumus radio raidījumā un/vai televīzijā. 

Galvenā balva brauciensuz Briseli, kā arī citas balvas no konkursa sponsoriem un pateicības visiem konkursadalībniekiem.

Ieguvumi no pasākuma

Sabiedrībai: iespēja „ielūkoties” psiholoģijas zinātnē, uzzināt, kā tā ir pielietojama.

Konkursa dalībniekiem: iespēja pastāstīt par savām idejām plašākai sabiedrībai un veicināt sabiedrības izpratni un interesi par psiholoģijas zinātni; trenēt savas prezentēšanas prasmes un kļūt atpazīstamam ar savu sniegumu.

Pasākuma atbalstītājiem, sadarbības partneriem: iespēja uzrunāt savu auditoriju interesantā veidā, atbalstīt un veicināt interesi par psiholoģiju kā izmantojamu zinātni Latvijā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu, rakstiet: zinatniekukonkurss@psihologubiedriba.lv!

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .