Gundega Rudzīte, Rīgas Stradiņa universitāte

Laika plānošanas e-intervences Rīgas Stradiņa universitātes studējošajiem lietojamības novērtējums

Darba vadītāja: dr. psych. Kristīne Mārtinsone

Maģistra darba “Laika plānošanas e-intervences Rīgas Stradiņa universitātes studējošajiem lietojamības novērtējums” mērķis bija veikt tematisko analīzi, lai noskaidrotu efektīvas tīmekļa vietnes intervences kritērijus, un izveidotu pilotprojektu ar nepieciešamajiem uzlabojumiem Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) laika plānošanas tīmekļa vietnes intervencei studējošajiem, lai tā atbalstītu efektīvas tīmekļa vietnes intervences kritērijus.

Tīmekļa vietnes intervences ir tīmeklī izstrādāta vietne, kas nodrošina, ka veselības veicināšanai, tiek sniegta atbilstoša un pielāgota informācija (Car, Tan, Huang, Sloot, & Franklin, 2017).

Metodiskā daļa darbam iedalās trīs posmos, kur 1. posms ir RSU laika plānošanas tīmekļa vietnes intervences, kas balstās uz transteorētisko modeli, izstrāde, 2. posma ietvaros tika veikta tematiskā analīze tīmekļa vietnes intervences lietojamības apmierinātības aptaujas iegūtajiem rezultātiem, kura ietvaros piedalījās 11 dalībnieki – RSU studenti, kas bija apmeklējuši RSU laika plānošanas tīmekļa vietnes intervenci, un 3. posma ietvaros dokumentu analīzei tika atlasīti datu avoti, kas atbilda izstrādātajiem kritērijiem, un kuriem tika veikta tematiskā analīze.

Veicot tematisko analīzi tika noskaidroti vairāki tīmekļa vietnes intervences efektivitātes kritēriji, un RSU laika plānošanas tīmekļa vietnes intervences raksturojumi, kā rezultātā tika secināts, ka, lai RSU laika plānošanas tīmekļa vietnes intervence sakristu ar efektīvas tīmekļa vietnes intervences kritērijiem, ir nepieciešams RSU laika plānošanas tīmekļa vietnes intervenci izstrādāt simpātiskākā, vieglāk pieejamā platformā, ir nepieciešams nodrošināt anonimitāti, atgādinājumus, un ir jāveic regulāri atjauninājumi.

Darba rezultāti sniedz ieguldījumu RSU tīmekļa vietnes intervences tālākai attīstībai. Ir izzināti kritēriji, kuri līdz šim nav tikuši īstenoti, bet kuri ir nepieciešami, kā arī ir izzinātas RSU tīmekļa vietnes intervences lietotāju vajadzības.

Atslēgas vārdi: e-intervence, tīmekļa vietnes intervence, transteorētiskais modelis, laika plānošana, studenti

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .